Бизнес и счетоводни консултации - Янков

Home/Бизнес и счетоводни консултации - Янков
гр.София, ул. Райко Даскалов 1А

Бизнес и счетоводни консултации – Янков предлагат – Инвестиционно планиране;
Консултации по инвестиционно планиране Консултации при сключване на договори с доставчици и клиенти, застраховки, кредити и др.сделки Изготвяне на бизнес планове.
Данъчни консултации и планиране;
Планиране на осигурителни и данъчни задължения Планиране и анализ на паричните потоци свързани с търговската дейност на фирмата, разходи за данъци, погасителни вноски по кредити;
Административни услуги за бизнеса;
Извършване на регистрация по ЗДДС Регистрация в Комисия за защита на личните данни Регистрация в Национален осигурителен институт Ползване на данъчен адрес Деклариране на получени и предоставени заеми

ТРЗ

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и всички необходими документи за започване на работа по трудов договор, както декларирането им в НАП; Разчетно-платежни ведомости

Счетоводство

Счетоводно обслужване Текущо/месечно обработване на счетоводната документация Обобщаване на информацията от първичните счетоводни документи и изготвяне на вторични счетоводни документи и регистри