Фонд за инвестиции в недвижими имоти

Home/Фонд за инвестиции в недвижими имоти
гр.София, ПК 1408, ул. 20 2

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения на тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Борсов код: RRH / FINI Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100020079 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175242367 Принадлежност към индекс: –

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 1.00

fini.bg