Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ

Home/Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ
universal.png
гр.София, ул. Цариградско шосе 425
425 булевард „Цариградско шосе“ София Област София 1137 BG

Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), извършване на строежи и подобрения с предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Борсов код: 45U / UNIP Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100017067 Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175035062 Принадлежност към индекс: –

Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция 10.00

universal-bg.com